B
Deze week maak je kans op:


Doma
  • Bassets Flanders Vermouth especially made for Doma


Duvel


Speel mee voor de hoofdprijs :

  • Vul de schiftingsvraag in en maak kans op een Honda Monkey!
Honda

Vul hier je code in! 

 
Deelnemingsvoorwaarden “10 jaar Bocadero Wedstrijd”

Artikel 1 Algemeen
1. De wedstrijd “10 jaar Bocadero” (hierna 'de wedstrijd') is een wedstrijd met aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Lemon Group BVBA (hierna 'de organisator'), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 150, en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en aan die van het Belgische recht.
2. De wedstrijd start op van 10 mei 2019. Vanaf dat moment start de code-invoer en de registratie van winnaars. De wedstrijd loopt tot en met 27 augustus, dan vervallen ook de codes.
3. De wedstrijd loopt enkel in Belgie en is uitgewerkt in 1 taal: Nederlands.
4. De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, met uitzondering van de organisatoren, van personeelsleden van Bocadero en diens dochtervennootschappen en met uitzondering van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
5. De deelname is persoonlijk. Men kan per unieke code deelnemen aan deze wedstrijd.

Artikel 2: Persoonsgegevens
1. Om deel te nemen aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) in te geven.
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring en zullen - behoudens uitdrukkelijke toestemming - enkel worden aangewend in het kader van deze wedstrijd.
4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen kunnen de organisatoren noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?
1. De wedstrijd loopt van 10/05/2019 tot en met 27/08/2019.
2. De wedstrijd is enkel toegankelijk op de website: www.bocadero.be/wedstrijd
3. Opdat deelname aan de wedstrijd mogelijk is, dient de deelnemer een drankconsumptie te kopen op Bocadero aan de bar (niet aan de take-outs of restaurants) en zijn kasticket bij te houden.
4. Voor een geldige deelname moet er eerst een unieke code ingetypt worden die op het kasticket gedrukt staat van de betaalde cosumptie. Elke unieke code is bestemd voor éénmalig gebruik, dit wil zeggen dat er slechts één keer kan deelgenomen worden met deze code. Elke deelnemer moet dus bij elke nieuwe deelname een nieuwe unieke code invoeren.
5. Na de invoering van een unieke code kan de deelnemer een schiftingsvraag beantwoorden.
6. Per deelname moet de deelnemer zijn correcte en volledige persoonlijke gegevens achterlaten om geldig te zijn.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars van de standaard prijzen
1. De winnaar van een van de standaard prijzen is diegene die een code op zijn kasticket heeft staan dat overeenkomt met een vooraf bepaalde winnende code in de datebase van Bocadero.
2. Indien de code op het kasticket van de deelnemer overeenkomt met een winnende code in de Bocadero datebase, zal de deelnemer meteen op de hoogte worden gebracht.
3. Indien de prijs buiten de schuld van de organisator niet binnen 14 dagen na de ingave van de code opgehaald wordt door de winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Artikel 5: Aanwijzing van de winnaars van de Honda Monkey
1. De winnaar van de hoofdprijs zijnde een van de Honda Monkey is diegene die de schiftingsvraag correct heeft beantwoord of het dichts benaderd heeft. In geval van een ex aequo wint de deelnemer die het antwoord het eerst heeft gegeven.
2. De winnaar van de schiftingsvraag wordt op de hoogte gebracht via een e-mail. De winnaar wordt eveneens bekendgemaakt op de website, facebookpagina en instagram van Bocadero op woensdag 28/08/2019.
3. De winnaar moet op zaterdag 31/08/2019 zijn prijs komen ophalen tijdens de familyday van Honda op Bocadero. Indien de winnaar de prijs zelf niet kan komen ophalen mag hij een vertegenwoordiger sturen.
4. Indien de winnaar niet reageert op de mail van de organisator en de hoofdprijs niet komt ophalen op 31/08/2019 verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Artikel 6: Prijzen
1. De te winnen prijzen zijn de volgende: gadegets, Honda monkey, VIP tickets F1, Magnum champagne, citytrip, …
2. De prijzen kunnen enkel en alleen worden opgehaald als de winnaar een bevestiging en zijn kasticket kan voorleggen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De BVBA Lemon group en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
2. De BVBA Lemon group kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de deelnemer zijn kasticket kwijt raakt.
3. Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemings- voorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 8: Rechten Bocadero
1. De organisator behoudt zich het recht om te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. De organisator behoudt zich tevens het recht om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
3. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem dat zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.
4. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de geleverde service.

Artikel 9: Contact
1. De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “10 jaar Bocadero wedstrijd”, Lemon Group, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen.